Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosťou ALCASYS SLOVAKIA

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto pri ich používaní je našou zásadou byť transparentný v otázke prečo a ako spracúvame osobné údaje.Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Informujeme Vás tiež o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúvame.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje získavame a následne spracúvame z rôznych dôvodov a teda aj pre viac účelov, vždy na základe legislatívou stanovených právnych predpisov.

Na základe Vašich súhlasov spracúvame:

 • osobné údaje uchádzačov za účelom možného zamestnania sa v našej spoločnosti a kontaktovania uchádzača v prípade voľného miesta
 • vybrané osobné údaje za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod.
 • vybrané osobné údaje za účelom kontaktovať Vás vybraným komunikačným kanálom, v súvislosti s informáciami, ktoré ste si vyžiadali, a o ktoré máte záujem (informácie o produktoch, riešeniach...)

Na základe platných osobitných zákonov spracúvame:

 • údaje v personálnej a mzdovej agende bývalých pracovníkov, pre plnenie povinností zamestnávateľa, súvisiacich s pracovným pomerom za účelom archivácie záznamov o zabezpečení zdravotného a sociálneho poistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, výške mzdy, odmien, náhrad príjmu zo zdravotných dôvodov,zrážok, daňových odvodov a podobne,
 • fakturačné údaje na vedenie účtovnej agendy,
 • korešpondenčné údaje pre evidenciu došlej a odoslanej pošty,

Na základe oprávnených záujmov ALCASYSuspracúvame:

 • obchodné údaje za účelom nadviazania zmluvnej spolupráce a starostlivosti o existujúcich zákazníkov, rozvoja vzájomnej spolupráce, organizovania workshopov, konferencií a podobných aktivít súvisiacich s našimi produktmi, službami alebo značkou firmy,
 • osobné údaje v knihe návštev na identifikáciu fyzických osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov našej spoločnosti,
 • údaje z kamerového systému na monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, za účelom ochrany bezpečnosti pracovníkov, návštev a majetku prevádzkovateľa, odhaľovania kriminality,

Aký typ osobných údajov spracúvame?

Údaje, ktoré spracúvame o dotknutých osobách, patria primárne do kategórie bežných osobných údajov. Osobitnú kategóriu osobných údajov (hlasovú biometriu) spracúvame len v rozsahu a za podmienok definovaných v  zmluve ako dodávateľ služieb, v úlohe sprostredkovateľa osobných údajov.

Koho údaje spracúvame?

Dotknutými osobami, ktorých údaje spracúvame v úlohe prevádzkovateľa sú predovšetkým:

 • uchádzači o zamestnanie,
 • pracovníci našich zákazníkov a partnerov,
 • pracovníci našich dodávateľov (vrátane subdodávateľov a pridružených osôb našich dodávateľov a subdodávateľov),
 • návštevníci našich fyzických priestorov, kancelárií alebo parkovísk,
 • žiadatelia o predloženie cenovej ponuky a iných obchodných informácií,
 • aktuálni abývalí zamestnanci spoločnosti,
 • iné osoby, ktoré sa s nami spoja na základe vlastnej iniciatívy, napr. z dôvodupodania podnetu alebo sťažnosti, vyžiadania spätnej väzby a poskytnutia informácií a inej komunikácie.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje spracúvame v úlohe sprostredkovateľa, sú predovšetkým:

 • osoby, ktorých osobné údaje získame a spracúvame v súvislosti s poskytovaním služieb našim zákazníkom, partnerom a spoločnostiam, s ktorými máme na tento účel uzavreté samostatné dohody a zmluvy

Komu a na základe čoho poskytujeme alebo sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytneme iným stranám výlučne iba vtedy, ak nám to priamo vyplýva zo zákona.. Osobné údaje môžeme poskytovať ešte našim dodávateľom na základe vzájomného zmluvného vzťahu a obchodných podmienok. Tie zaväzujúnašich dodávateľov dodržiavať bezpečnostné mechanizmy na ochranu osobných údajov a dodržiavaťminimálne rovnakú úroveň bezpečnostných štandardov týkajúcich sa dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov tak, aby nedošlo k zníženiu úrovne ochrany nami garantovaných bezpečnostných záruk.

Prenos osobných údajov do tretích krajín nevykonávame.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Bezpečnosť osobných údajov ako aj ďalších dôverných informácií, ktoré potrebujeme na poskytovanie našich riešení ako aj služieb, má u nás vysokú prioritu. Dodržiavame medzinárodné bezpečnostné štandardy a všetky naše obchodné, výrobné, marketingové, riadiace, organizačné, ako aj podporné procesy, sú pravidelne preverované nezávislými auditmi, ako držiteľ osvedčenia v súlade s požiadavkami normy manažmentu informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2013.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len pre nevyhnutne potrebnú dobu, ktorú máme stanovenú v internom predpise spoločnosti Registratúrny plán a poriadok. Po týchto lehotách sú osobné údaje bezpečne v stanovenej lehote zlikvidované alebo anonymizované.

Vykonávame automatizované profilovanie osôb?

V rámci našich spracovateľských činností s osobnými údajmi nevykonávame automatizované profilovanie fyzických osôb.

Aké sú Vaše práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

V zmysle aktuálnej platnej legislatívy máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazaniealebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo vzniesť námietky voči nášmu spracúvaniu.

Všetky svoje práva si môžete uplatniť podaním žiadosti na zodpovednú osobu mailom na adrese GDPR@alcasys.eu. Pri vybavení Vašej žiadosti sme oprávnení od Vás požadovať predloženie dodatočných identifikačných údajov za účelom jednorazového overenia identity žiadateľa. Vybavenie Vašej žiadosti v zmysle práv dotknutých osôb, budeme zároveň zohľadňovať naše preukázateľné legitímne dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame v úlohe sprostredkovateľa (ako dodávateľ), odporúčame Vám smerovať svoje podnety a žiadosti prednostne na prevádzkovateľa osobných údajov, nakoľko nie sme vždy oprávnení vybavovať takéto žiadosti dotknutých osôb bez vedomia nášho zákazníka (prevádzkovateľa osobných údajov).

Dúfame, že nikdy nebudete potrebovať podať sťažovať na naše používanie osobných údajov. V prípade, že by ste tak predsa len chceli urobiť, svoju sťažnosť prosím pošlite na GDPR@alcasys.eu. Budeme sa zaoberať akýmikoľvek sťažnosťami a žiadosťami, ktoré dostaneme, a odpovieme na ne.Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky k tomuto vyhláseniu alebo chcete vedieť viac ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje, kontaktujte naše zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov niektorým z týchto spôsobov:

E-mailom: GDPR(na)alcasys(tecka)eu

Listinnou formou na adrese sídla spoločnosti:ALCASYS Slovakia, a.s., Staré grunty 36, P.O.Box 41, 84100 Bratislava 4

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie vychádza z aktuálne platnej legislatívy v rámci EÚ a SR. Konkrétne ide o Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálnosť tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov budeme pravidelne prehodnocovať pre zachovanie transparentnosti komunikácie s dotknutými osobami.

Vyhlásenie o ochrane údajov bolo naposledy aktualizované dňa 25. mája 2018.